Priser/Tjänster

Hylla 160x160cm hälften häng & hälften hyllplan
349 kr/vecka plus 3 kr per såld vara.
(Vi rekommenderar våra säljare att lägga på 3 kr på priset.)

Hyllis Plus

Hyllis plus är vår tilläggstjänst där vi hjälper dig att hålla din hylla iordning och fylld med varor för endast 99:- / vecka utöver veckohyran.

Denna tjänsten är för dig som redan hyr en hylla men inte har tid eller kan komma förbi för att fylla på den!

Vi gör allt för att kunden ska lockas till just din hylla och dina prylar!
Vi förvarar dina färdig prismärkta prylar och plockar upp och ställer iordning allt eftersom.
Du behöver inte tänka på att komma till butiken för att kolla så allt ser ok ut, det ordnar vi!

Hyllis 50/50 Tjänsten

För dig som ej vill ha någon hyra.

Kom in och boka en hylla så får du etiketter med dig hem så att du kan prismärka i lugn och ro.

Packa ner dina prylar i max 3-4 flyttkartonger och kom in med dessa till oss.

Alla varor som lämnas in skall vara rena/nytvättade, hela och fungerande.

Vi på Hyllis förbehåller oss rätten att sortera bort varor som inte uppfyller kraven.

Du får sedan 50% av försäljningsvärdet insatt på ditt konto efter avslutad försäljningsperiod.
Överblivna prylar hämtas eller skänkes.

Torget för dina stora prylar. 
- Vid redan hyrd hylla endast 30% av försäljningssumman. (Betalas i förskott när du lämnar in dem.) 
- Har man ej hylla tillkommer 100kr i uppläggnings avgift.
  Efter 3 veckor skall ni hämta prylar som ej har sålts, om inte så tillfaller prylarna Hyllis. 

 
Galleriet för dina dyrare prylar
- Vid redan hyrd hylla endast 30% av försäljningssumman 
- Har man ej hylla tillkommer 49 kr i uppläggningsavgift 

Prylar på torget & galleriet får stå där i max 30 dagar. 

VIP Vägg
Vip-vägg stor 995 kr / vecka 
Vip-vägg liten 895 kr / vecka 

VIP Rum
Helt Vip rum 2495 kr / vecka 

Minsta hyrestid är 1 vecka sen hyr man på dagsbasis med 2 dagars uppsägningstid. 

På samtliga av våra tjänster tillkommer det en avgift på 3 kronor per såld vara för kassahantering,redovisning och utbetalning. Vi rekommenderar alla våra kunder som prismärker själva att lägga på 3 kronor på priset. 


UTBETALNING AV ERT BÅSSALDO

Vi använder en tjänst från Swedbank för utbetalningar. Gå in på länken nedan, "Anmäl dina kontouppgifter". Följ instruktionerna så pengarna kommer till det konto som du vill ha pengarna på. Det gäller oavsett vilken bank du har. Detta är en säkerhetsrutin för dina utbetalningar.

 

Se länk till Swedbank här

Integritetspolicy

Hos Hyllis - Integritetspolicy 1 Inom Hyllis behandlar vi Personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster (”Tjänsterna”). Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.                                                                    Hyllis är personuppgiftsansvarig med hänsyn till Tjänsterna. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Hyllis använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans med våra Bokningsvillkor och eventuella andra villkor som reglerar Hyllis behandling av Personuppgifter från tid till annan kallas fortsättningsvis ”Integritetsvillkor”. Integritetsvillkoren anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder Tjänsterna eller som vi samlar in om dig. För vissa av våra tjänster finns det alltså även särskilda villkor för behandling av Personuppgifter som du godkänner när du använder respektive tjänst.

Ändringar i denna Integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Hyllis webbplatser och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Hyllis får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga Integritetsvillkor.

Insamling och behandling av personuppgifter Hyllis samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du använder Tjänsterna, t.ex. gör en bokning eller under och efter din vistelse. Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter som exempelvis när du bokar ett bås hos oss elller cookies på våra hemsidor.

När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags Personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

Information från och om dig som vi samlar in och behandlar Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje Tjänst och denna Integritetspolicy. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, uppgifter för att underlätta användandet av Tjänsterna (såsom inloggning), förvalt språk, användarhistorik, information om ditt resesällskap, bokningspreferenser, betalningar, anställning, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, krav på handikappanpassning och annan information du lämnar vid användning av Tjänsterna. Som exempel på Personuppgifter från bolag utanför Hyllis kan nämnas uppdaterad adressinformation och demografisk information.

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter Hyllis samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder. Information som inhämtas från en Hyllis - kund används för att bygga en individuell profil, genom vilken Hyllis kan fullfölja sin del av ingångna avtal och även erbjuda en mer flexibel och individualiserad upplevelse. Information om en oidentifierad individ används för att bygga en pseudo-profil bl.a. baserat på cookies och kan, om individen senare väljer att identifiera sig t.ex. genom att göra en bokning, kopplas ihop med den profil som då skapas.

Hyllis - Integritetspolicy

Hyllis ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER FÖR ATT

•Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna •Bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna

•Kontakta dig via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din registrerade period.

•Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna

•Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra

•Individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster

•Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster

•Öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller utförandet av tjänster.

•Marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.

 Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Hyllis inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på adressen som framgår under "Kontakt".

Var vi lagrar och överför dina personuppgifter

Hyllis lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med denna Integritetspolicy och gällande lagstiftning. Hyllis använder underleverantörer t.ex. för datordrift och Personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina Personuppgifter endast för Hyllis räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt tillämplig lag, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter.

Hyllis kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Hyllis annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hyllis överför i regel inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Hyllis personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Sådana personuppgiftsbiträdesavtal reglerar underleverantörernas behandling av Personuppgifterna och, när det är tillämpligt, överföring av Personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för Personuppgifter. Avtalen innehåller villkor som EU-kommissionen kräver och som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna.

Skyddande och gallring av personuppgifter

Hyllis har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. Hyllis gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Hyllis raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger. Ändamålet med vår behandling av dina Personuppgifter framgår ovan och Integritetsvillkoren.

Andra applikationer/webbsidor

I Tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Hyllis. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Tjänsterna. Hyllis ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Hyllis - Integritetspolicy

Ändra, radera och granska dina personuppgifter Personuppgifter. Om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera Hyllis om detta genom att sända ett meddelande till adressen som framgår under "Kontakt". Hyllis ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Hyllis kommer att, på din begäran eller när Hyllis upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka Personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras till adressen som framgår under "Kontakt" och ska innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Hyllis).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina Personuppgifter genom att kontakta Hyllis på adressen som står under "Kontakt", varpå Hyllis kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av Tjänster du beställt) men kan leda till att Tjänsterna inte fungerar som avsett eller att Hyllis inte längre kan tillhandahålla Tjänster.

Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Hyllis behandling av Personuppgifter och efterlevnad av Integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för Personuppgifter, vänligen skicka ett mail till info [at] hyllis.se